Holland

Kjøpsvilkår

Opplysninger gitt per e-post eller vanlig post;
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan
forekomme, og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår korrespondanse, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.
Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette.

Prisgaranti;
Alle priser og beløp er oppgitt inklusiv mva, men eksklusiv frakt m.m. Prisene kan bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser,
endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra oss er gyldig for en periode på mer enn 14 dager, dersom ikke noe annet
er skriftelig avtalt. Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.

Betaling;
Betalingsbetingelser er forskuddsbetaling hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Fakturabeløpet overføres etter ordrebekreftelse samt
faktura er mottat og godkjent av deg. Etter at vi har mottat beløpet, blir ordre gjennomført og blir leveringsdato bekreftet.

Levering og forsinkelse;
The Dutch Connection AS leverer vanligvis kun til kunder bosatt i Norge (norsk adresse). Levering av produktene skjer til det sted og til det
tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. The Dutch Connection AS har risikoen for produktene inntil du har mottatt varene.
Dersom varene blir forsinket, vil vi informere deg om og eventuelt når levering kan skje. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen.

Undersøkelse av produktene;
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen,
om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Følgeseddel ligger alltid i (eller på) pakken.

Dine rettigheter ved feil og mangler;
Dersom produktene har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at
kjøpet heves. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes
oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har allikevel alltid minst to måneders
reklamasjonsfrist. Ved reklamasjon kan produktene returneres etter godkjennelse av The Dutch Connection AS. Vi vil skriftlig bekrefte
mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Angrerett;
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester kjøpt over internett. Angreretten forutsetter
at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Med pakken din følger et angreskjema
som skal benyttes ved angrerett. Retur av varer skal foretas i originalemballasjen. Varen skal ikke være brukt eller ødelagt.
Returskjemaet som du finner i pakken du har mottatt skal fylles ut og sendes med varen.
All returkostnader av varer til The Dutch Connection AS dekkes av kunden.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returporto eller frakt må betales av deg. Dersom vilkårene for angrerett er
oppfyllt, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen fjorten dager etter at vi mottar returen.

OBS: Angreretten gjelder ikke for ikke lagerførte og spesiell bestillte vårer!!

Force Majeur;
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt
eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser
av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge
\av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den
mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg;
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører
inn under de ordinære domstoler, med vår nærmeste rettsinstans som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold
til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Norsk